073-9626762 info@hbk.nu

Börja spela

Badminton för alla, hela livet där människor mår bra och utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin ambitionsnivå.

Träningen hos oss bedrivs utifrån ett långsiktigt perspektiv, där vi tror att alla har talang till att vilja lära sig och utvecklas. Utveckling bidrar till glädje och intresse till att vilja fortsätta vara aktiv, hela livet. Allsidig träning är basen i träningen för att utvecklas över tid. *

För att möta varje individ där de befinner sig och utveckla individen utifrån vad denne behöver strävar föreningen mot att vara minst två tränare per grupp.

Utveckling skapar glädje och lust till att idrotta, hela livet. Rörelse i sig självt skapar mervärden både fysiskt, psykiskt och socialt. Träning och gruppindelning anpassas till var och en utifrån ålder-, färdighets-, kunskaps- och mognadsnivå.

Ovan kännetecken stöds också av Riksidrottsförbundets anvisningar för hur barn och ungdomsidrott ska bedrivas.

* I badmintonskolan har vi därför tagit fram 3 moment som ingår i ett badmintonmärke som stimulerar till träning av den allsidiga träningen (krypa, balansera, gå, springa, hoppa, landa, fånga, kasta) – viktigare än någonsin på grund av den stillasittande vardagen. Märket innehåller också några grundläggande badmintondelar.

Anmälan för säsongen 2022-2023 öppnar i juli. Badmintonskolan startar vecka 35. Motion startar vecka 33. 

Badmintonskolan

För dig mellan 5-19 år

Badminton School English

Ages 5- 19 Years

Motionsträning

För dig från 19 år och äldre. Vi har även specifikt en grupp för dig som är 60 år + där fikan är minst lika viktig som spelet. 

Motion English

Ages 19 and older, we also have a specific group for 60+

Att vara tränare hos oss

Våra tränare gillar utveckling och glädje för sig själva och andra människor. Det är ett av de krav vi ställer för att vara med och bidra till vår verksamhet. Inga andra förkunskaper krävs när man ansöker om att bli tränare. Vi tror nämligen att alla har talang för uppdraget som tränare.

Som tränare ges du kontinuerligt stöd i ditt uppdrag där du planerar träningen utifrån den utvecklingsplan som finns för hur vi strävar efter att skapa en träningsmiljö där alla kan utvecklas utifrån sin ambitionsnivå och sina förutsättningar.

Vi tar också utdrag från belastningsregistret på alla över 15 år (krav från Riksidrottsförbundet).

Vill du också bli tränare? Mejla: Maria@hbk.nu

Eller kanske bidra till någon annan del av verksamheten?
– Domare
– Styrelseledamot
– Praktik på kansliet
– Tävling/arrangemang

Frequently Asked Questions

Frågor som ofta kommer till oss!

Jag vill inte bli medlem utan bara boka bana på Olympiahallen.
Givetvis kan du boka bana på Olympiahallen utan att bli medlem hos oss...men är du säker på att du vill gå miste om: 
  • Rabatt vid årskort i gymmet. 1 200 kr. Ordinarie 1 500 kr.
  • Digitala träningsprogram.
  • Medlemsevent.  

Bli medlem här!

OBS! Det kan ta upp till 1 vecka innan du är registrerad som medlem och har medlemsrabatten.
Vill du fortfarande inte bli medlem utan bara boka bana? Ring 042-127140 eller ta dig till www.olympiahallen.com

Hur fungerar det med träningen på fredagar mellan 17-19?

Om du har registrerat samtliga medlemmar i familjen vid anmälan med personnummer har samtliga i familjen möjlighet att spela på fredagar mellan 17-19. Det ingår i träningsavgiften som en förmån och är för dig (samt familjemedlemmar) som också tränar i någon av våra träningsgrupper (ej PLUS-träning/drop-in). 

Du kan inte boka bana i förväg utan du får chansa på att plats finns. Är det många i hallen kan du behöva samsas och spela flera per bana. Utgå ifrån att du kan spela 1 timme. Är det även ledigt mellan 18-19 kan du givetvis stanna kvar och få spela en timme till. Kommer det nya som inte spelat timmen innan behöver du lämna plats för dessa. Du har själv bollar med dig och någon i din familj som är medlem alternativt en kompis som också är medlem i HBK. Någon av våra tränare är på plats om du har frågor samt ta närvaro. Checka in när du kommer!

Jag har fått en faktura men ännu inte hunnit prova på mina två första tillfällen.

r du anmält dig till badmintonskolan skickar vi en faktura till dig. Du kan givetvis prova på 2 gånger innan du betalar din avgift. Ibland inträffar det att vi även hinner skicka ut en påminnelse. Det är ingen påminnelseavgift på denna. Du betalar givetvis bara om du väljer att fortsätta efter dina provtillfällen.

Hur får jag som medlem min rabatt på banbokning?

För att få din rabatt på banbokning så registrerar du ett spelkonto på Olympiahallen. Du klickar in att du är HBK-medlem. Därefter behöver Olympiahallen dubbelkolla så att du är medlem hos oss. Denna procedur kan ta upp till 1 vecka vilket innebär att du inte direkt ser rabatten på ditt spelkonto. 

Rabatten utgår från ordinarie pris, aldrig rabatt på annan rabatt (t ex kampanjer, friskvårds-eller familjerabatter), rabatten är alltid personlig. Är det du som ska spela gör du bokningen i ditt konto. OBS! Är det du som förälder som ska spela med dina vänner bokar du via ditt konto. Är det ditt barn som ska spela med dig kan bokningen ske via dennes konto eller ditt. 
I do not want to be a member - I just want to book a court.

You can of course book a court without becoming a member...but are you sure you want to miss out on:

Become a member here!

OBS! It can take up to 1 week before you are registred as a member and have the discount when you want to book a court.

Do you still want to miss out on all above and just book a court without all discounts above? Call Olympiahallen 042-127140 or go to www.olympiahallen.com

How does it work with the training on Fridays between 17-19?

If you have registered all members of the family when registering with personal number, everyone in the family has the opportunity to play on Fridays between 17-19. It is included in the training fee as a benefit and is for you (as well as family members) who also train in one of our traning groups (not PLUS-träning/drop-in). 

You can not book a court in advance, you will check with the coach if there is a court when you arrive. If there are many in the hall, you may need to get together and play several per court. Assume that you can play for 1 hour maximum. If it is also free between 18-19, you can of course stay and play for another hour. If there are new members who have not played the hour before, you need to leave room for them. You have your own shuttles with you and someone in your family that are a member in HBK to play with or a friend that also are a member in HBK. Some of our coaches are in place for questions and take attendance. Please check in when you arrive!

I have recieved an invoice but havn´t had the chance to try for two times.

When you register for the badminton school we send you an invocie. You can of course try for two times before you pay your fees. Sometimes it happens that we also send out  a reminder. There is no extra fees on this. Of course, you only pay if you choose to continue after your test sessions. 

ta.

How do I as a member get my discount when I want to book a court?

To get the discount you need to register an account at Olympiahallen. In the form you fill in that you are a member. Thereafter Olympiahallen will contact us to find out if you are a member or not. This can take up to 1 week which means that you don´t see the discount immediatly at your account. 

The discount is on regular prices, you can never get a discount on another discount. The discount is always personal. Note! If you as a parent are going to play with your friends, you book via your account. If your child is going to play with you, the booking can be made via his or her account or yours.